मेगा कर्पोरेट बेनेफिट वचत खाता

मेगा कर्पोरेट बेनेफिट वचत खाता दर्ताभएका कम्पनिमा कार्यरत कर्मचारीको लागि केन्दित रहेर बनाई खाता हो । जसमा कम्पनी को परिचयपत्रको आधार पनि खोल्न सकिन्छ जुन खातामा धेरै सुबिधाहरु र उच्चतम ब्याज छ ।

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= !,)))÷–

Aofh b/                            

&=^## Ü aflif{s

le;f 8]la6 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

6«fen sf8{ ;'ljwf 

hf/L ubf{ %) Ü 5'6

le;f qm]l86 sf8{

%) Ü 5'6–klxnf] aif{

 

r]s a's

lgMz'Ns

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

shf{ Joj:yfkg ;'ljwf 

@% Ü 5'6 -xf]d nf]g, c6f] nf]g / P;\=Pd\ O{= nf]g_

a}+s :6]6d]G6

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns –klxnf] aif{