मेगा मातृभूमि बचत खाता

मेगा मातृभूमि बचत खाता

मेगा मातृभूमि बचत खाता विशेष गरिविदेशमा काम गर्ने नेपाली र विदेश जान खोजेको नेपालीलाई केन्दित गरेर बनाईको बचत खाता हो । जसमा सुन्य न्युनतम मौजादमा धेरै सुविधा र उच्चतम ब्याज पाउन सकिन्छ ।

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= z'Go

Aofh b/                            

^=%%Ü aflif{s

le;f 8]la6 sf8{

@%Ü 5'6–klxnf] aif{

 

r]s a's

lgMz'Ns

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

l;–cf:jf ;'ljwf

lgMz'Ns

Jofn]G; ;l6{lkms]6

%)Ü 5'6

a}+s :6]6d]G6

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns –klxnf] aif{

P=la=la=P;=

b}lgs ? @)),)))÷–;Dd 5'6

shf{ Joj:yfkg ;'ljwf 

@% Ü 5'6 -xf]d nf]g _