मेगा उत्कृष्ट बचत खाता

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= @%,)))÷–

Aofh b/                            

$Ü aflif{s

le;f 8]la6 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

le;f qm]l86 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

a}+s :6]6d]G6

lgMz'Ns

r]s a's

lgMz'Ns

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns

P=la=la=P;=

b}lgs ? @)),)))÷–;Dd 5'6

xf]d a}+lsË ;'ljwf*

 

lgMz'Ns

*सर्तहरु लागु हुने छन ।